TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 
ÖĞR. GÖR. DR. EMEL BAHAR 
Tüketici Davranışlarına Giriş, Tüketici Davranışları ve Pazarlama Stratejisi, Tüketici Davranış Modelleri, Tüketici Davranışlarını Etkileyen Faktörlertüketici Karar Verme ve Satın Alma Süreci, Tüketicilerin Korunması...
 
Sayfa Sayýsý : 181   ISBN :   Basým Yeri : MERSİN   Basým Tarihi : 2004 
Satýþ Fiyatý : 6,00 YTL (KDV Dahil) 
ME.Ü Öðrencisine Satýþ Fiyatý : 5,00 YTL (KDV Dahil)
 
ELEKTRONİK DEVRE KURAMINA GİRİŞ 
DOÇ.DR. CANER ÖZDEMİR 
Yarı İletkenler, P-N Kesişim Diyotu (P-N Junction Diyote), Zener Diyot Modeli, Bir Devrede İdeal Bir Diyotun Durumunu Bulmak, Diyot Uygulamaları, Doğrultucular (Rectifiers), Doğrultucu Devrelerde Sapma Faktörü Hesabı, Çok Diyotlu Devrelerin Analizi, Verilen Bir Giriş Volt-Amper Karekteristiğinin Sentezi, Regülatörler, Zener Diyot, Dc Voltaj Üreteci, Çift-Kutuolu Kesişim Transistörleri, Beyaz Akım Beslemesi, Emiter Beslemesi, Kollektör-Beyz Beslemesi, Sıcaklık Etkileri, Bjt’nin, Düşük Frekans, Küçük Sinyal Analizi (Ac Analizi), Düşük Frekans Yükselteçler, Kazanç Kararlılığı (Gain Stability), Bjt’ler İçin Tasarımlı Örnekler, Kesişim Alan Etkili Transistörler, Sonuç...
 
Sayfa Sayýsý : 78   ISBN :   Basým Yeri : MERSİN   Basým Tarihi : 2004 
Satýþ Fiyatý : 6,00 YTL (KDV Dahil) 
ME.Ü Öðrencisine Satýþ Fiyatý : 5,00 YTL (KDV Dahil)
 
ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ PROGRAMININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
YRD.DOÇ.DR. ÖZLER ÇAKIR - DOÇ.DR. ADNAN ERKUŞ - ARŞ.GÖR. FİGEN KILIÇ 
Yöntem, İşlem, Bulgular, Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları, Öğretmen Adaylarının Kendilerine İlişkin Yeterlik Algıları, Öğretmen Adaylarının Aldıkları Dersleri Değerlendirmeleri, Tartışma ve Sonuç, Kaynaklar, Ekler...
 
Sayfa Sayýsý : 67   ISBN :   Basým Yeri : MERSİN   Basým Tarihi : 2004 
Satýþ Fiyatý : 7,00 YTL (KDV Dahil) 
ME.Ü Öðrencisine Satýþ Fiyatý : 6,00 YTL (KDV Dahil)
 
XV.ULUSAL MATEMATİK SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ 
MERSİN ÜNİVERSİTESİ 
Laplace-Bessel Differansiyel Operatörünün Doğurduğu Parabolik Potansiyeller Uzayı Üzerine (Sinem Sezer), Teoplitz Matrisleri Ve Pirimitif Kökler (Bahri Türen), Nonselfadjoint Operators Generated By An Infınıte Jacobı Matrıx (Bılender P. Allahverdi And Bahri Türen), Recurrence Relation For Euler Numbers And Some Indentıtıes For Norlund And Bernoullı Numbers Of The Second Kınd ( Mehmet Cenkci), Bir Kompleks Banach Uzayından Diğer Kompleks Banach Uzayına Etki Eden Operatörler Çiftinin Spektral Teorisi ve Uygulamaları Üzerine (M.B. Rahimov), On The Coeffıcıents Of Normal Dıfferentıal Operators Of Hıgher Order (Zeameddin I. Ismaılov), The Contınuıty Of The Scatterıng Functıon For A Vaule-Boundary Problem (Mamedov Khanlar R. And Menken Hamza), Hardy Toplamlarının Bazı Özellikleri (Mümün Can), Bernoullı Katsayılarında Bir Rekürans Bağıntısı (Veli Kurt), Bir Calderon Türetme Formülü Üzerine (Melih Eryiğit), Mersenne-Gcd Matrisi (Şerife Büyükköse ve Dursun Taşçı), Birinci Mertebeden Geriye Kontrollü Değişken Katsayılı Neutral Delay Diferansiyel Denklemlerin Çözümleri ve Türevleri İçin Elde Edilen Eşitsizlikler (Ali Fuat Yeniçerioğlu), On A Class Of Semıgroups Wıth Specıal Symmetrıc Presentatıons (Gonca Ayık), On A Metrıc Sg =Cg +Va In The Tangent Bundle Of A Rıemannıan Manıfold (A.A. Salımov ve Melek Aras), On P-Adic Hardy Sums ( Yılmaz Şimşek And Yasemin Çetinkaya), On Fuzzy Mappıngs Of Fuzzy Quentıent Sets (Gökhan Çuvalcıoğlu), Bulanık Altgruplar (Sevda Sezer)...
 
Sayfa Sayýsý : 133   ISBN :   Basým Yeri : MERSİN   Basým Tarihi : 2004 
Satýþ Fiyatý : 6,50 YTL (KDV Dahil) 
ME.Ü Öðrencisine Satýþ Fiyatý : 5,50 YTL (KDV Dahil)
 
MİKRO DENETLEYİCİLER 2 
ÖĞR. GÖR. OSMAN YAĞLIOĞLU 
 
Sayfa Sayýsý : 98   ISBN :   Basým Yeri : MERSİN   Basým Tarihi : 2004 
Satýþ Fiyatý : 6,00 YTL (KDV Dahil) 
ME.Ü Öðrencisine Satýþ Fiyatý : 5,00 YTL (KDV Dahil)
 
GEN KLONLAMA 
DOÇ. DR. GÖKHAN CORAL-YRD. DOÇ. DR.NİSA CORAL 
Gen Klonlamada Temel Prensipler, Gen Klonlama Neden Önemlidir, Plazmidler ve Bakteriyofajlar, Canlı Hücrelerden Dna’nın Saflaştırılması, Saflaştırılmış Dna’nın Manipulasyonu, Dna’nın Canlı Hücrelere Sokulması, E. Colı İçin Geliştirilen Klonlama Vektörleri, E. Colı Dışındaki Organizmalar İçin Geliştirilmiş Klonlama Vektörleri, Gen Analizinde Klonlama Uygulamaları, Spesifik Bir Klonun Elde Edilmesi, Gen ve Genom Yapısının Araştırılması, Gen Ekspresyonu Çalışmaları, Polimeraz Zincir Reaksiyonu (Pzr), Biyoteknolojide Gen Klonlama, Klonlanmış Genlerden Protein Üretimi, Tıpta Gen Klonlama, Tarımda Gen Klonlama...
 
Sayfa Sayýsý : 322   ISBN : 975-6900-16-4   Basým Yeri : MERSİN   Basým Tarihi : 2005 
Satýþ Fiyatý : 8,00 YTL (KDV Dahil) 
ME.Ü Öðrencisine Satýþ Fiyatý : 7,00 YTL (KDV Dahil)
 
ÇOCUKLUK DÖNEMLERİNDE BÜYÜME VE GELİŞME 
YRD.DOÇ.DR. RANA YİĞİT 
Çocuğun Büyüme ve Gelişmesiyle İlgili Kavramlar, Gelişimin İlkeleri, Büyüme ve Gelişmeyi Etkileyen Faktörler, Büyüme ve Gelişmenin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi, Sistemlerin Büyüme ve Gelişmesi, Gelişim Kuramları, Gelişim Dönemi Kuramlarının Hemşirelikte Uygulanması, Çocuğun Gelişim Dönemleri...
 
Sayfa Sayýsý : 189   ISBN :   Basým Yeri : MERSİN   Basým Tarihi : 2005 
Satýþ Fiyatý : 6,00 YTL (KDV Dahil) 
ME.Ü Öðrencisine Satýþ Fiyatý : 5,00 YTL (KDV Dahil)
 
ANALİTİK KİMYA II 
YRD.DOÇ.DR. HATİCE GECEGÖRMEZ 
BÖLÜM 1: KALİTATİF ANALİZ, BÖLÜM 2: NÖTRALLEŞME TİTRASYONLARININ UYGULAMALARI, BÖLÜM 3: KOMPLEKS OLUŞUM TİTRASYONLARI, BÖLÜM 4: ÇÖKTÜRME TİTRİMETRİSİ, BÖLÜM 5: YÜKSELTGENME – İNDİRGENME TİTRASYONLARININ UYGULAMALARI, KAYNAKLAR, PERİYODİK TABLO...
 
Sayfa Sayýsý :   ISBN :   Basým Yeri : MERSİN   Basým Tarihi :  
Satýþ Fiyatý : 6,00 YTL (KDV Dahil) 
ME.Ü Öðrencisine Satýþ Fiyatý : 5,00 YTL (KDV Dahil)
 
GENEL KİMYA II LABORATUVARI 
YRD.DOÇ.DR. HATİCE GECEGÖRMEZ 
DENEY 1: NEM TAYİNİ, DENEY 2: KÜL TAYİNİ, DENEY 3: KRİSTALLENDİRME, DENEY 4: SÜBLİMLEŞTİRME, DENEY 5: DESTİLASYON, DENEY 6: ALEV DENEMESİ İLE BAZI ELEMENTLERİN TANINMASI, DENEY 7: YÜKSELTGENME – İNDİRGENME REAKSİYONLARI, DENEY 8: REAKSİYONLARIN HIZI, DENEY 9: KATALİZ, DENEY 10: KİMYASAL DENGE, LE CHATELIER PRENSİBİ, DENEY 11: BİR ZAYIF ASİDİN Ka TAYİNİ, DENEY 12: ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ VE ÇÖZÜNÜRLÜK ÇARPIMI SABİTİ, DENEY 13: NÖTRALLEŞME ISISI TAYİNİ, KAYNAKLAR PERİYODİK TABLO...
 
Sayfa Sayýsý :   ISBN :   Basým Yeri :   Basým Tarihi :  
Satýþ Fiyatý : 6,00 YTL (KDV Dahil) 
ME.Ü Öðrencisine Satýþ Fiyatý : 5,00 YTL (KDV Dahil)
 
TAR.İÇİN.MER.KOL.VE SERGİSİ II 
T.C MERSİN ÜNİVERSİTESİ 
İÇİNDEKİLER KLASİK ÖNCESİ, KLASİK ve HELENİSTİK DONEM ROMA ve ROMA SONRASI DÖNEM OSMANLI DÖNEMİ MERSİN YAKIN DÖNEM ve CUMHURİYET DÖNEMİ MERSİN MEKANSAL PERSPEKTİFLER-I MEKANSAL PERSPEKTİFLER II PANEL DEĞERLENDİRME POSTER
 
Sayfa Sayýsý : 239   ISBN : 975-6900-18-0   Basým Yeri : SELİM OFSET   Basým Tarihi : 2005 
Satýþ Fiyatý : 10,00 YTL (KDV Dahil) 
ME.Ü Öðrencisine Satýþ Fiyatý : 10,00 YTL (KDV Dahil)
 
MER.KENTSEL KÜL.VAR.BEL.PRO.I 
MER.ÜN. MİMARLIK FAKÜLTESİ 
ÖNSÖZ GİRİŞ I. ALANA İLŞİKİN GENEL BİLGİLER II. PROJENİN AMACI ve KAPSAMI III.ÇALIŞMA YÖNTEMİ IV. VERİLERİN DÖKÜMÜ ÜRETİLEN PAFTALAR VE DEĞERLENDİRME V. EKLER KAYNAKÇA
 
Sayfa Sayýsý : 102   ISBN : 975-6900-17-2   Basým Yeri : SELİM OFSET   Basým Tarihi : 2005 
Satýþ Fiyatý : 7,50 YTL (KDV Dahil) 
ME.Ü Öðrencisine Satýþ Fiyatý : 7,50 YTL (KDV Dahil)
 
REKREASYON 
ÖĞR.GÖR. NEJAT ÇEVİRMECİ 
 
Sayfa Sayýsý : 97   ISBN :   Basým Yeri : MERSİN   Basým Tarihi : 2006 
Satýþ Fiyatý : 8,00 YTL (KDV Dahil) 
ME.Ü Öðrencisine Satýþ Fiyatý : 7,50 YTL (KDV Dahil)
 
SPOR PSİKOLOJİSİ BİLİM DALINDA GELİŞTİRİLEN VE UYARLANAN ÖLÇEKLER 
PROF. DR. ŞEFİK TİRYAKİ 
 
Sayfa Sayýsý : 41   ISBN :   Basým Yeri : MERSİN   Basým Tarihi : 2006 
Satýþ Fiyatý : 5,50 YTL (KDV Dahil) 
ME.Ü Öðrencisine Satýþ Fiyatý : 5,00 YTL (KDV Dahil)
 
GÜÇ ELEKTRONİĞİ 
ÖĞR. GÖR. DR. MEHMET ZİLE 
 
Sayfa Sayýsý : 89   ISBN :   Basým Yeri :   Basým Tarihi : 2006 
Satýþ Fiyatý : 8,00 YTL (KDV Dahil) 
ME.Ü Öðrencisine Satýþ Fiyatý : 7,00 YTL (KDV Dahil)
 
GÜÇ ELEKTRONİĞİ KONTROL VE KORUMA DÜZENLERİ 
ÖĞR. GÖR. DR. MEHMET ZİLE 
 
Sayfa Sayýsý : 97   ISBN :   Basým Yeri :   Basým Tarihi : 2006 
Satýþ Fiyatý : 8,50 YTL (KDV Dahil) 
ME.Ü Öðrencisine Satýþ Fiyatý : 7,50 YTL (KDV Dahil)
 
ELEKTRİK MAKİNELERI 
ÖĞR. GÖR. DR. MEHMET ZİLE 
 
Sayfa Sayýsý : 84   ISBN :   Basým Yeri :   Basým Tarihi : 2006 
Satýþ Fiyatý : 8,00 YTL (KDV Dahil) 
ME.Ü Öðrencisine Satýþ Fiyatý : 7,00 YTL (KDV Dahil)
 
OTOMATİK KONTROL 
ÖĞ. GÖR. DR. MEHMET ZİLE 
 
Sayfa Sayýsý : 52   ISBN :   Basým Yeri :   Basým Tarihi : 2006 
Satýþ Fiyatý : 6,50 YTL (KDV Dahil) 
ME.Ü Öðrencisine Satýþ Fiyatý : 5,50 YTL (KDV Dahil)
 
YİYECEK İÇECEK YÖNETİMİ II 
YRD. DOÇ. DR. ŞULE ÇETİN 
 
Sayfa Sayýsý : 67   ISBN :   Basým Yeri : MERSİN   Basým Tarihi : 2007 
Satýþ Fiyatý : 6,50 YTL (KDV Dahil) 
ME.Ü Öðrencisine Satýþ Fiyatý : 5,50 YTL (KDV Dahil)
 
MADEN YATAKLARININ ARANMASI,İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 
PROF. DR. HÜSEYİN ÇELEBİ 
 
Sayfa Sayýsý : 129   ISBN :   Basým Yeri : MERSİN   Basým Tarihi : 2007 
Satýþ Fiyatý : 6,00 YTL (KDV Dahil) 
ME.Ü Öðrencisine Satýþ Fiyatý : 5,00 YTL (KDV Dahil)
 
MÜHENDİSLER İÇİN İSTATİSTİK YÖNTEMLER VE UYGULAMALAR 
PROF.DR. HÜSEYİN ÇELEBİ 
 
Sayfa Sayýsý : 152   ISBN :   Basým Yeri : MERSİN   Basým Tarihi : 2007 
Satýþ Fiyatý : 8,00 YTL (KDV Dahil) 
ME.Ü Öðrencisine Satýþ Fiyatý : 7,00 YTL (KDV Dahil)
 
 1 | [2] | 3 | 4